ขนาดรถโม่

หน้าแรก / ขนาดรถโม่

รถโม่เล็ก (6 ล้อ)
กว้าง 3 เมตร
ยาว 6 เมตร
สูง 3 เมตร
บรรทุกได้ 2 คิว
รถโม่ใหญ่ (10 ล้อ)
กว้าง 3 เมตร
ยาว 8-9 เมตร
สูง 4 เมตร
บรรทุกได้ 5 คิว